بازدید معاون اول ریاست جمهوری و وزیر نفت از یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 96/7/2

بازدید  معاون اول ریاست جمهوری و وزیر نفت از یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 96/7/2 50

بازدید معاون اول ریاست جمهوری و وزیر نفت از یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 96/7/2 50

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶
بازدید  معاون اول ریاست جمهوری و وزیر نفت از یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 96/7/2 53

بازدید معاون اول ریاست جمهوری و وزیر نفت از یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 96/7/2 53

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶
بازدید  معاون اول ریاست جمهوری و وزیر نفت از یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 96/7/2 52

بازدید معاون اول ریاست جمهوری و وزیر نفت از یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 96/7/2 52

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶
بازدید  معاون اول ریاست جمهوری و وزیر نفت از یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 96/7/2 51

بازدید معاون اول ریاست جمهوری و وزیر نفت از یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 96/7/2 51

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶
بازدید  معاون اول ریاست جمهوری و وزیر نفت از یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 96/7/2 49

بازدید معاون اول ریاست جمهوری و وزیر نفت از یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 96/7/2 49

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶
بازدید  معاون اول ریاست جمهوری و وزیر نفت از یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 96/7/2 48

بازدید معاون اول ریاست جمهوری و وزیر نفت از یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 96/7/2 48

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید