بازدید بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

بازدید بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 7
بازدید بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 14
بازدید بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 13
بازدید بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 11
بازدید بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 9
بازدید بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 10
بازدید بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 6
بازدید بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 4
بازدید بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 3
بازدید بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 12
بازدید بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 5
بازدید بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 2
صفحه ۱ از ۲ ۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید