اینفوگرافی

طرح های نقشه راه برنامه ششم صنعت پتروشیمی

طرح های نقشه راه برنامه ششم صنعت پتروشیمی

مقایسه عملکرد صنایع پتروشیمی در بخش های ظرفیت اسمی و تولید طی برنامه های چهارم و پنجم توسعه ایران

مقایسه عملکرد میزان و ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در برنامه چهارم و پنجم توسعه ایران

طرح های صنعت پتروشیمی در برنامه ملی توسعه ظرفیت اقتصاد مقاومتی

مقایسه عملکرد صنعت پتروشیمی در برنامه چهارم و پنجم توسعه

مقایسه عملکرد مقدار فروش و ارزش فروش داخلی کل محصولات پتروشیمی در برنامه چهارم و پنجم توسعه

مقایسه عملکرد میزان و ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در برنامه چهارم و پنجم توسعه ایران

آینده توسعه صنعت پتروشیمی در مقابل خام فروشی

مذاکره و توافقات با شرکتها و بانک های خارجی جهت تامین مالی طرح های پتروشیمی

آثار بلندمدت و میان مدت برجام در صنعت پتروشیمی

فعالیتهای مهم پتروشیمی پس از برجام

« قبلی ۱ صفحه ۲ از ۳ ۳ بعدی »