دهمین اجلاس کارشناسان کنترل تولید مجتمع های صنعت پتروشیمی به میزبانی شرکت پتروشیمی زاگرس- 97/12/12

دهمین اجلاس کارشناسان کنترل تولید مجتمع های صنعت پتروشیمی به میزبانی شرکت پتروشیمی زاگرس- 97/12/12 1

دهمین اجلاس کارشناسان کنترل تولید مجتمع های صنعت پتروشیمی به میزبانی شرکت پتروشیمی زاگرس- 97/12/12 1

چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
دهمین اجلاس کارشناسان کنترل تولید مجتمع های صنعت پتروشیمی به میزبانی شرکت پتروشیمی زاگرس- 97/12/12 2

دهمین اجلاس کارشناسان کنترل تولید مجتمع های صنعت پتروشیمی به میزبانی شرکت پتروشیمی زاگرس- 97/12/12 2

چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
دهمین اجلاس کارشناسان کنترل تولید مجتمع های صنعت پتروشیمی به میزبانی شرکت پتروشیمی زاگرس- 97/12/12 11

دهمین اجلاس کارشناسان کنترل تولید مجتمع های صنعت پتروشیمی به میزبانی شرکت پتروشیمی زاگرس- 97/12/12 11

چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
دهمین اجلاس کارشناسان کنترل تولید مجتمع های صنعت پتروشیمی به میزبانی شرکت پتروشیمی زاگرس- 97/12/12 10

دهمین اجلاس کارشناسان کنترل تولید مجتمع های صنعت پتروشیمی به میزبانی شرکت پتروشیمی زاگرس- 97/12/12 10

چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
دهمین اجلاس کارشناسان کنترل تولید مجتمع های صنعت پتروشیمی به میزبانی شرکت پتروشیمی زاگرس- 97/12/12 4

دهمین اجلاس کارشناسان کنترل تولید مجتمع های صنعت پتروشیمی به میزبانی شرکت پتروشیمی زاگرس- 97/12/12 4

چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
دهمین اجلاس کارشناسان کنترل تولید مجتمع های صنعت پتروشیمی به میزبانی شرکت پتروشیمی زاگرس- 97/12/12 20

دهمین اجلاس کارشناسان کنترل تولید مجتمع های صنعت پتروشیمی به میزبانی شرکت پتروشیمی زاگرس- 97/12/12 20

چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید