بازدید معاون وزیر نفت از طرح ها و مجتمع های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ( ماهشهر)-97/10/11

بازدید معاون وزیر نفت از طرح ها و مجتمع های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ( ماهشهر)-97/10/11 21

بازدید معاون وزیر نفت از طرح ها و مجتمع های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ( ماهشهر)-97/10/11 21

چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷
بازدید معاون وزیر نفت از طرح ها و مجتمع های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ( ماهشهر)-97/10/11 24

بازدید معاون وزیر نفت از طرح ها و مجتمع های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ( ماهشهر)-97/10/11 24

چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷
بازدید معاون وزیر نفت از طرح ها و مجتمع های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ( ماهشهر)-97/10/11 18

بازدید معاون وزیر نفت از طرح ها و مجتمع های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ( ماهشهر)-97/10/11 18

چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷
بازدید معاون وزیر نفت از طرح ها و مجتمع های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ( ماهشهر)-97/10/11 23

بازدید معاون وزیر نفت از طرح ها و مجتمع های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ( ماهشهر)-97/10/11 23

چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷
بازدید معاون وزیر نفت از طرح ها و مجتمع های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ( ماهشهر)-97/10/11 13

بازدید معاون وزیر نفت از طرح ها و مجتمع های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ( ماهشهر)-97/10/11 13

چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷
بازدید معاون وزیر نفت از طرح ها و مجتمع های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ( ماهشهر)-97/10/11 12

بازدید معاون وزیر نفت از طرح ها و مجتمع های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ( ماهشهر)-97/10/11 12

چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید