پنجمین المپیاد علمی - عملیاتی آتش نشانان صنعت پتروشیمی – به میزبانی شرکت پلیمرکرمانشاه – 23 لغایت 26 آبان ماه 97

پنجمین المپیاد علمی - عملیاتی آتش نشانان صنعت پتروشیمی –  به میزبانی شرکت پلیمرکرمانشاه – 23 لغایت 26 آبان ماه 97 31

پنجمین المپیاد علمی - عملیاتی آتش نشانان صنعت پتروشیمی – به میزبانی شرکت پلیمرکرمانشاه – 23 لغایت 26 آبان ماه 97 31

شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷
پنجمین المپیاد علمی - عملیاتی آتش نشانان صنعت پتروشیمی –  به میزبانی شرکت پلیمرکرمانشاه – 23 لغایت 26 آبان ماه 97 30

پنجمین المپیاد علمی - عملیاتی آتش نشانان صنعت پتروشیمی – به میزبانی شرکت پلیمرکرمانشاه – 23 لغایت 26 آبان ماه 97 30

شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷
پنجمین المپیاد علمی - عملیاتی آتش نشانان صنعت پتروشیمی –  به میزبانی شرکت پلیمرکرمانشاه – 23 لغایت 26 آبان ماه 97 26

پنجمین المپیاد علمی - عملیاتی آتش نشانان صنعت پتروشیمی – به میزبانی شرکت پلیمرکرمانشاه – 23 لغایت 26 آبان ماه 97 26

شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷
پنجمین المپیاد علمی - عملیاتی آتش نشانان صنعت پتروشیمی –  به میزبانی شرکت پلیمرکرمانشاه – 23 لغایت 26 آبان ماه 97 24

پنجمین المپیاد علمی - عملیاتی آتش نشانان صنعت پتروشیمی – به میزبانی شرکت پلیمرکرمانشاه – 23 لغایت 26 آبان ماه 97 24

شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷
پنجمین المپیاد علمی - عملیاتی آتش نشانان صنعت پتروشیمی –  به میزبانی شرکت پلیمرکرمانشاه – 23 لغایت 26 آبان ماه 97 22

پنجمین المپیاد علمی - عملیاتی آتش نشانان صنعت پتروشیمی – به میزبانی شرکت پلیمرکرمانشاه – 23 لغایت 26 آبان ماه 97 22

شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷
پنجمین المپیاد علمی - عملیاتی آتش نشانان صنعت پتروشیمی –  به میزبانی شرکت پلیمرکرمانشاه – 23 لغایت 26 آبان ماه 97 10

پنجمین المپیاد علمی - عملیاتی آتش نشانان صنعت پتروشیمی – به میزبانی شرکت پلیمرکرمانشاه – 23 لغایت 26 آبان ماه 97 10

شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید