برگزاری اولین کنفرانس مدیریت دانش با رویکرد توسعه با همکاری انجمن مدیریت ایران و کسب تندیس سیمین توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 97/7/25

برگزاری اولین کنفرانس مدیریت دانش با رویکرد توسعه با همکاری انجمن مدیریت ایران و کسب تندیس سیمین توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 97/7/25 24

برگزاری اولین کنفرانس مدیریت دانش با رویکرد توسعه با همکاری انجمن مدیریت ایران و کسب تندیس سیمین توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 97/7/25 24

شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷
برگزاری اولین کنفرانس مدیریت دانش با رویکرد توسعه با همکاری انجمن مدیریت ایران و کسب تندیس سیمین توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 97/7/25 17

برگزاری اولین کنفرانس مدیریت دانش با رویکرد توسعه با همکاری انجمن مدیریت ایران و کسب تندیس سیمین توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 97/7/25 17

شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷
برگزاری اولین کنفرانس مدیریت دانش با رویکرد توسعه با همکاری انجمن مدیریت ایران و کسب تندیس سیمین توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 97/7/25 21

برگزاری اولین کنفرانس مدیریت دانش با رویکرد توسعه با همکاری انجمن مدیریت ایران و کسب تندیس سیمین توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 97/7/25 21

شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷
برگزاری اولین کنفرانس مدیریت دانش با رویکرد توسعه با همکاری انجمن مدیریت ایران و کسب تندیس سیمین توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 97/7/25 22

برگزاری اولین کنفرانس مدیریت دانش با رویکرد توسعه با همکاری انجمن مدیریت ایران و کسب تندیس سیمین توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 97/7/25 22

شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷
برگزاری اولین کنفرانس مدیریت دانش با رویکرد توسعه با همکاری انجمن مدیریت ایران و کسب تندیس سیمین توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 97/7/25 23

برگزاری اولین کنفرانس مدیریت دانش با رویکرد توسعه با همکاری انجمن مدیریت ایران و کسب تندیس سیمین توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 97/7/25 23

شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷
برگزاری اولین کنفرانس مدیریت دانش با رویکرد توسعه با همکاری انجمن مدیریت ایران و کسب تندیس سیمین توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 97/7/25 15

برگزاری اولین کنفرانس مدیریت دانش با رویکرد توسعه با همکاری انجمن مدیریت ایران و کسب تندیس سیمین توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 97/7/25 15

شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید